Varför flerfondsstrategi?

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden (LLU, eller på engelska CLLD) innebär en samordning av medel från olika fonder, till skillnad från Leader där medel enbart tas från landsbygdsfonden. Under perioden 2014-2020 har det i Sverige gjorts möjligt att arbeta med en flerfondslösning där LAG har kunnat arbeta med flera fonder var för sig, utifrån gällande regelverk för fonderna. (Till skillnad från en multifondslösning som skulle betyda en pott från samtliga fonder och ett gemensamt regelverk). LUS ser flera fördelar med flerfondsfinansieringen.

Idag får Sveriges och EU:s landsbygders befolkning inte ta del av ESI-fonderna i samma utsträckning som EU:s städers befolkning. Med särskilt hänseende till EU:s målsättning om ett EU närmare medborgaren, vill LUS framhålla styrkan i att behålla flerfondssamordning inom Lokalt ledd utveckling även i kommande programperiod.

Genom leaderkontoren och med leadermetoden når medel ut lokalt och skapar en integrerad utveckling som inte är möjligt genom annan hantering av fonderna. Det innebär nyttoeffekter både genom en bredare geografisk spridning av ESI-medel och att medlen når fler målgrupper. Leadermetoden innebär en flexibilitet att svara gentemot faktiska och underifrån definierade samhällsbehov. En flerfondsstrategi gör metoden till ett skarpare verktyg för en holistisk och sammanhållen utveckling.

Leaderprojekten inom social- och regionalfonden genomförs ofta med mindre medel, men med stora resultat. De finns nära medborgarna och tillvaratar gräsrotsengagemang på landsbygder, i kustbygder, i lokalsamhällen och städer.

Europeiska regionkommittén (ReK) understryker i sitt yttrande från den 7-9 oktober 2019 att LLU har kapacitet att mobilisera och involvera lokalsamhällen, däribland lokala och regionala myndigheter, arbetsmarknadens parter och det civila samhället samt den privata sektorn. Genom en deltagandebaserad strategi ser den till att de lokala utvecklingsstrategierna är i linje med – och anpassade till – förändringar i de lokala förhållandena (social sammanhållning, migration, regionala kluster, den gröna ekonomin, klimatförändringar, smarta lösningar, teknik osv.)

Därför efterlyser ReK en obligatorisk öronmärkning på 8 % för LLU från alla ESI-fonder inklusive EJFLU för att fullt ut utnyttja potentialen hos verktyget och synergierna mellan olika fonder för integrerad lokal utveckling. Detta är även LUS ställningstagande.

Posted in Nyhet.