Skrivelse om fiske och vattenbruk 2021-2027

LUS har tidigare, bland annat i samband med remissvar avseende behovsanalysen för Havs- och fiskeriprogrammet, betonat vikten av att Leader får finnas kvar som ett verktyg inom fisket även i nästa programperiod. Inom Leader har vi genom vårt lokala strategiarbete möjlighet att identifiera de utmaningar som finns lokalt, föreslå åtgärder och avsätta pengar som kan bidra till att lösa dem. Genom leadermetoden engagerar sig människor lokalt i projekten för att lösa problemen och kan söka pengar för att deras idéer ska omsättas i praktisk handling. Eftersom utmaningarna ser olika ut på olika platser kan det finnas svårigheter för Havs- och fiskeriprogrammet (bortsett från Leader) att bidra till detta på samma sätt eftersom samma åtgärder och prioriteringsgrunder gäller för hela Sverige.

Frågan om hantering av fiske och vattenbruk inom lokalt ledd utveckling (LLU) i kommande programperiod behöver lyftas upp på bordet, behandlas noggrant och får inte riskera att hamna i bakvattnet när Leaderverktyget föreslås plockas bort ur havs- och fiskeriprogrammets verktygslåda.
Den rimliga konsekvensen är inte att Leaderområdena med stöd från landsbygdsprogrammet ska göra mer för mindre pengar, samtidigt som hela Sveriges yta ska täckas av Leader.

Utan vi bedömer att den rimliga konsekvensen är att leadermetodens nyttor ska värderas på ett sådant sätt att ytterligare medel tillförs leaderområdena så att de även i praktiken tillåts bedriva det arbete som föreslås i behovsanalysen för havs- och fiskeriprogrammet.

LUS anser därför att:
1. Leader ska ingå som en del av kommande havs- och fiskeriprogram i minst samma omfattning som i nuvarande programperiod.
2. Om alternativ 1 inte är möjligt – att leaderområden med stöd från landsbygdsprogrammet och med ökad finansiering, av minst motsvarande grad som tidigare finansiering genom havs- och fiskeriprogrammets andel till leader, ska kunna stötta fiske- och vattenbruksprojekt på ett ändamålsenligt sätt.

Med ändamålsenligt menar vi att:
a. Utformningen av leader i kommande programperiod behöver administreras på ett sätt så arbetet med fiske utan problem kan bedrivas i lämpliga vattenområden (stora sjöar, sammanhängande längre älvsträckor/avrinningsområden och lämpliga kustavsnitt). Utformningen behöver anpassas så att negativa administrativa effekter av gränser mellan olika leaderområden kan undvikas.
b. Kompetens inom fiske och vattenbruk behöver behållas eller tillföras leaderområdena så att rätt prioriteringar kan göras, så att rätt frågor ställs till projektsökande och så projektägare kan få bra stöttning under genomförandet av projekten.
c. Särskild hänsyn behöver tas till enfondsområden inom havs- och fiskeriprogrammet så att de inte hamnar utan finansiering i nästa programperiod.
d. Att frågan om överteckning av budget inom nuvarande EHFF snarast löses och att de områden som arbetar med EHFF inom LLU möjliggörs tilldelning. Detta skapar en möjlighet och kontinuitet för främst enfondsområden inom EHFF samt att dessa, tillsammans med resterande Leader Sverige kan arbeta in fiskfrågorna i de nya leaderstrategier som ska tas fram.

3. LUS ingår i referensgrupp för utformningen av kommande program och tillåts ha en stor roll i arbetet med att, med hjälp av tidigare erfarenheter, bidra till hur fisket och vattenbruket kan stöttas på ett ändamålsenligt sätt. Viktigare frågor behöver löpande stämmas av tillsammans med övriga leaderområden med stöd från Havs- och fiskeriprogrammet. Tillräcklig tid för att detta ska låta sig göras är eftersträvansvärt.

Kontakt i detta ärende:
Adam Johansson
Tele: 010-223 63 54
e-post: Adam.Johansson@lansstyrelsen.se

 

Posted in Kommande programperiod.