Remissvar: kommissionens förslag till förordningar inom sammanhållningspolitiken

Lokal Utveckling Sveriges (LUS) svar på Remiss dnr N2018-03829-RTS  om kommissionens förslag till förordningar inom sammanhållningspolitiken. Ladda ner fullständiga remissvaret.

Sammanfattning

LUS delar den övergripande bedömningen rörande regelförenklingar, en ny leveransmodell och att medlemsländerna mer självständigt ska kunna bestämma arbetssättet och stöden för att uppnå de gemensamma EU-målen i kommande programperiod.

LUS vet att leadermetoden är en metod som fungerar om den tillåts få bedrivas på det sätt som det är tänkt; genom engagerade medborgare som på olika sätt vill förbättra just ”sin” bygd. Här ser vi att det är viktigt att fokusera på att förbättra den socioekonomiska strukturen i områden där även samarbete och socialkapital ingår. För att få livskraftiga och attraktiva bygder i Sverige behövs det en tydlig målsättning för detta och att det prioriteras i programmen.

LUS anser att lokalt ledd utveckling genom leadermetoden kan bidra till måluppfyllelse gällande alla de 5 politiska målen i förordningsförslaget i sammanhållningspolitiken:

  1. Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling.
  2. Ett grönare och koldioxidsnålare Europa.
  3. Ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad mobilitet och regional IKT-konnektivitet.
  4. Ett mer socialt Europa genom den europeiska pelaren för sociala rättigheter.
  5. Ett Europa närmare medborgarna genom hållbar och integrerad utveckling av stads-, landsbygds- och kustområden och lokala initiativ.

Kommissionen har också påtalat att Leader är ”bevisat bra” och att det är ett effektivt sätt att bygga upp kapacitet och främja lokal utveckling, vilket LUS även anser om verksamheten i Sverige.

LUS lämnar här främst synpunkter på förslaget till gemensamma bestämmelser artikel 22-28 i COM(2018) 375 final, 2018/0196(COD) samt på förslaget till den gemensamma jordbrukspolitiken 2018/0216 och den strategiska planens innehåll. […] Ladda ner fullständiga remissvaret.

Övrigt

LUS ser det som angeläget att lokalt ledd utveckling genom leadermetoden ses som en viktig del av det lokala utvecklingsarbete som sker i Sverige idag och att detta arbete kan fortsätta även ytterligare en period med tillräcklig finansiering för att få goda resultat som bidrar till de politiska målen.

Vår utgångspunkt är det lokala utvecklingsansvaret och att LAG (lokal aktionsgrupp) ges en mer autonom ställning att förvalta den budget varje leaderområde tilldelas. LAG måste få ett tydligare mandat att hantera stöden utifrån den godkända strategin.

Om EU:s finansiering till projekt minskas från 50 % till 40 % behövs det förhandlas fram en finansieringsmodell där den nationella nivån, regionala och lokala nivån, kommunerna hittar en gemensam lösning.

Vi anser att det är viktigt att den innevarande perioden, där leaderkontoren ska vara bemannade till halvåret 2023, möts i god tid av en start på den kommande perioden. Därmed fås kontinuitet i verksamheterna.

Det är idag 53 leaderområden i Sverige men bara 48 som har prioriterats. Vi anser att hela Sverige ska täckas av leaderområden med finansiering från EU-fonder.

Posted in Nyhet.