Stadgar

Stadgar för Lokal Utveckling Sverige ideell förening

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är lokal utveckling Sverige ideell förening (LUS), internationellt Local Development Sweden

§ 2 Föreningens verksamhetsområde

Föreningens verksamhetsområde är Sverige uppdelat i regioner där föreningar som arbetar med lokalt ledd utveckling ingår.

§ 3 Föreningens syfte och ändamål

LUS är en nationell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseförening för organisationer som arbetar med Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

Föreningen arbetar för att stärka och vidareutveckla leadermetoden.

LUS är en resurs för att föra fram och driva frågor gällande leadermetoden i ett nationellt och internationellt perspektiv och påverka organisationer, myndigheter och beslutande organ, samt genom att öka kunskapsutbytet mellan leaderorganisationerna.

§ 4 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Sverige / Hylte.

§ 5 Medlemskap

Till medlem kan antas juridisk person som arbetar med Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden och som är villig att arbeta för att främja föreningens mål samt i övrigt följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut.

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen och ställas till styrelsen.

§ 6 Uppsägning av medlemskap

Anmälan om utträde ur föreningen skall ske skriftligen och ställas till styrelsen.

§ 7 Uteslutning

Medlem som ej erlägger medlemsavgift efter avisering och påminnelse utesluts.

Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar, inte följer i behörig ordning fattade beslut eller som annars motarbetar föreningens intressen eller ändamål, får uteslutas av föreningsstämma (årsmöte eller extrastämma).

Den som utesluts förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

§ 8 Avgifter

Medlem erlägger en årlig avgift som fastställes på årsstämman. Utöver denna avgift kan stämman besluta om en serviceavgift grundad på föreningens behov.

§ 9 Föreningens organ

Föreningens organ är:

 • Föreningsstämma
 • Styrelse
 • Revisorer
 • Valberedning
§ 10 Styrelse

Styrelsen utses vid föreningsstämman. Styrelsen ska bestå av minst 6 ledamöter med en rikstäckande representation.

Ledamöter väljs för en tid av två år utom vid första valtillfället då hälften av ledamöterna väljs på ett år och hälften på två år. Styrelsens ordförande utses av föreningsstämman bland ledamöterna för tiden av ett år. Styrelsen utser inom sig vid behov övriga befattningshavare.

Styrelsen har rätt att inom sig utse beredande organ och/eller arbetsutskott.

Ordförande kallar till styrelsemöte.

Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter kallats och mer än hälften av antalet ordinarie ledamöter är närvarande.

Styrelsen får adjungera enskilda personer. Adjungerade personer har inte rösträtt.

Vid styrelsemöten ska det föras protokoll som undertecknas av ordförande och justeras av den ledamot som styrelsen utser.

Som styrelsebeslut gäller majoritetsbeslut varvid, vid votering, den mening, för vilken minst hälften av styrelsens närvarande röstberättigade ledamöter röstar ska gälla.

§ 12 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen därtill utser.

§ 13 Räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Revisorer och revision

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska årligen granskas av godkänd revisor. Föreningen skall ha en revisor och en revisorssuppleant.

Revisor och revisorssuppleant utses på årsstämman och väljs för en period av ett år.

§ 15 Revision

Revisorerna har att i den ordning som följer av god revisionssed granska såväl förvaltning som räkenskaper. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper och övriga handlingar.

Styrelsen ska lämna sina redovisningshandlingar till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma.

Revisorerna ska lämna sin revisionsberättelse senast fyra veckor före stämman.

§ 16 Valberedning

Valberedningen väljs på årsstämman. Valberedningen ska ha god geografisk spridning och bestå av tre ledamöter. Valberedningen har till uppgift att föreslå föreningens ordförande, styrelseledamöter, revisorer samt ordförande för föreningsstämman. Den skall även föreslå arvoden och ersättningar till olika föreningsfunktioner.

§ 17 Kallelse

Kallelse till föreningsstämma skall skickas skriftligen till samtliga medlemmar senast två veckor före stämman. Dagordning och övriga handlingar skall bifogas kallelsen. Mötet bör hållas i anslutning till annan nationell träff för Leader i Sverige.

§ 18 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) skall hållas före utgången av maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Öppnande av mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman.
 3. Val av två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman.
 4. Förteckning av närvarande.
 5. Upprättande av röstlängd.
 6. Anmälan av ärende av informationskaraktär tas upp under punkten ”övriga frågor”.
 7. Fastställande av föredragningslista.
 8. Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.
 9. Styrelsens årsredovisning: a) verksamhetsberättelse, b) ekonomisk redovisning.
 10. Revisorernas berättelse.
 11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 13. Beslut om medlemsavgift och serviceavgift.
 14. Beslut om arvode till styrelsen, revisorer och valberedning.
 15. Val av övriga styrelseledamöter.
 16. Val av föreningens ordförande.
 17. Val av revisor samt revisorssuppleant.
 18. Val av ledamöter i valberedning, däribland sammankallande.
 19. Behandling av ärende som styrelsen överlämnat till årsstämman för avgörande.
 20. Behandling av motioner.
 21. Mötets avslutande.
§ 19 Motioner

Medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma om medlemmen skriftligen framställer sin begäran till styrelsen senast 1 mars.

§ 20 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl för det eller då minst 10 % av medlemmarna eller revisor till styrelsen skriftligen begär det. När styrelsen mottagit en sådan begäran skall den inom 14 dagar kalla till extra föreningsstämma.

Kallelse till extra stämma skall skickas skriftligen till samtliga medlemmar senast två veckor före stämman.

Vid extra stämma får endast det ärende som föranlett mötet och varit angivet i kallelsen tas upp till beslut.

§ 21 Röstning

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Rösten är per medlemsorganisation och ska utövas av en person som medlemsorganisationen utsett för detta ändamål. Rösten kan inte utövas genom ombud. Omröstning sker öppet om inte sluten omröstning begärs.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder, dock sker vid personval avgörandet genom lottning.

§ 22 Ändring av stadgar

För beslut om ändring av stadgar krävs antingen enhällighet bland samtliga röstberättigade på en föreningsstämma eller beslut vid två på varandra följande stämmor, varav minst en årsstämma därvid beslutet på den andra stämman skall ha biträtts av minst 3/4 av de röstande. Kallelse till den sista stämman skall ej ske innan första stämman hållits.

§ 23 Tvist

Talan om tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas i allmän domstol. Sådan tvist skall avgöras enligt lagen om skiljeförfarande.

§ 24 Upplösning av förening

För beslut om upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande stämmor, varav minst en årsstämma därvid beslutet på den andra stämman skall ha biträtts av minst ¾ av de röstande. Kallelse till den sista stämman skall ej ske innan första stämman hållits.

Den stämma som slutgiltigt upplöser föreningen beslutar även om disposition av dess tillgångar. Eventuella tillgångar ska tillfalla verksamhet som gynnar landsbygden på nationell nivå.

Antagande av stadgarna

Dessa stadgar antogs för lokal utveckling Sverige ideell förening (LUS), 2015-02-04.

Stadgar i pdf-format