Header från Näringsdepartementet, Regeringskansliet

”Ett Europa närmare medborgarna genom lokalt ledd utveckling”

Tack för Er skrivelse.
Ni, tillsammans med flera andra leaderområden, har frågat regeringen hur lokalt ledd utveckling ska kunna tillämpas på ett tillfredsställande sätt med tillräckliga medel framöver. Ni föreslår också att det sker en öronmärkning av medel inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF+) och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF), att regeringen ökar andelen medel till lokalt ledd utveckling ur Europeiska fonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) samt att svenska myndigheter ska ta vara på goda exempel i andra länder vid utformningen av den kommande politiken.
Regeringen har, genom landsbygdspropositionen (prop. 2017 /18:179), vitsordat betydelsen av leadermetoden och har under året förstärkt åtgärden lokalt ledd utveckling inom landsbygdsfonden med 322,5 mnkr/ år för de två återstående åren av landsbygdsprogrammet 2021-2022. Förstärkningen innebär att den årliga budgeten för landsbygdsfonden ökat med ca 34%. Satsningen möjliggör fortsatta lokala utvecklingsprojekt i Sveriges landsbygder och dessutom ett brett arbete att utarbeta strategier för leader inom EJFLU från 2023.

Beredningen av innehållet i de kommande EU-programmen pågår inom Regeringskansliet. Likaså pågår beredningen om budget för den svenska medfinansieringen i den strategiska planen för CAP. Det är därför för tidigt att svara på vilka möjligheter som kommer att finnas för lokalt ledd utveckling framöver. Regeringen har tidigare uppdragit åt J ordbiuksverket att inför perioden 2023-2027 ta fram stöd till leader inom EJFLU som medför att erfarenheterna från flerfondsarbetet bör tas tillvara i så stor utsträckning som möjligt, där dessa anses bidra till utveckling av landsbygder och mindre tätorter. Någon öronmärkning för lokalt ledd utveckling inom programmen för övriga fonder (ERUF, ESF+ och EHFF) under program­perioden 2021-2027 har inte planerats. Tidigare analys från Jordbruksverket visar att de allra flesta projekten inom LLU under pågående programperiod hade kunnat beviljas inom landsbygdsprogrammet och inriktningen på arbetet med framtagande av programmen utgår från detta, samt regeringsuppdraget till Statens jordbruksverk, N2019/03104/JL, N2019/02805/JL, N2018/05749/JL (delvis), att förbereda hantering av stöd till lokalt ledd utveckling för programperioden 2021-2027. Regeringens bedömning är att målsättningar på många områden för dessa tre fonder kan mötas med finansiering enbart genom landsbygdsfonden, samtidigt som administrationen kan förenklas i betydande omfattning, vilket är ett viktigt mål inom förvaltningen av EU-fonder.
Jag är imponerad över det fina arbete som många leaderområden har gjort sedan 2014 när flerfonds-LLU startade och det är intressant att ta del av era erfarenheter och resultat.Jag är övertygad om att vi kommer kunna fortsätta utveckla samverkansformer mellan olika insatser och politikområden även framöver.

Ibrahim Baylan

Posted in Okategoriserade.