Stärk den Europeiska sammanhållningen genom Lokalt Ledd Utveckling

Niklas Nienaß är en grön parlamentsledamot och koordinator för gruppen i kommittén för regional utveckling (REGI).

Sammanhållningspolitiken är inte precis sexig. När vi nådde en överenskommelse om förordningen om gemensamma bestämmelser (CPR) i trepartsförhandlingarna i början av december, fanns det knappt något medieintresse. Vem är intresserad av paraplyförordningen för regionala och strukturfonder, förutom experter? Du har rätt: väldigt få.

Att sammanhållningspolitiken är för så oattraktiv för de allra flesta EU-medborgare är oroande. För med CPR har rådet, kommissionen och parlamentet beslutat om cirka 430 miljarder Euro – det är en tredjedel av hela den framtida EU-budgeten. CPR definierar i princip hur pengarna från sju olika fonder kan användas. CPR har således en enorm inverkan på miljontals människors liv och hela unionens framtid. Om beslut av denna storlek inte är föremål för en livlig och kritisk offentlig debatt, är detta ett problem för den europeiska demokratin.

Som anges i Lissabonfördraget syftar sammanhållningspolitiken till att främja ”ekonomisk, social och territoriell sammanhållning” i Europa. Det borde föra människorna i Europa närmare varandra. Om besluten om sammanhållningspolitiken inte uppmärksammas av allmänhetens vaksamma ögon, så kommer det inte att vara möjligt att utlösa en europeisk diskurs om hur miljarder skattebetalares pengar – det här är våra allas pengar! – ska investeras i framtiden på vår kontinent. Genom detta försvinner en stor potential redan från början. Vi kan inte föra samman Europas folk om vi utelämnar dem.

En framgångsrik sammanhållningspolitik måste begeistra unionsmedborgarna för det europeiska projektet. Det uppnås inte med några skyltar vid EU-finansierade motorvägsbroar. Framgångsrik sammanhållningspolitik måste aktivt nå ut till medborgarna och göra det möjligt för dem att bli en del av den politiska processen.

Det är därför en stor framgång att vi har stärkt ”Lokalt Ledd Utveckling” (LLU) avsevärt i den nya CPR. LLU är en bottom-up-strategi där människor tar kontroll över de specifika utmaningarna i sin egen region. Kommuner kan bidra med budgetar för att involvera befolkningen i användningen av dessa. Föreningar, organisationer och små och medelstora företag kan samlas och göra något tillsammans för sin region. Detta säkerställer att den lokala befolkningens olika färdigheter ingår i projekten. Den annars abstrakta och oåtkomliga europeiska sammanhållningspolitiken blir plötsligt en fråga där alla efterfrågas och kan hjälpa till.

Det finns olika sätt att få medborgarna mer delaktiga i den politiska processen. Jag är övertygad om att ett tillvägagångssätt som det LLU erbjuder, är absolut den bästa lösningen. LLU är aktivt medborgardeltagande. Sådana format är mycket bättre utformade än folkomröstningar för att stärka vår europeiska demokrati. För några veckor sedan upplevde vi gröna en het debatt om den senare på vår digitala partikonferens (Anm: i Tyskland). Till slut rådde enligt min mening rätt väg: Vi beslutade oss mot folkomröstningar på federal nivå . Folkomröstningar delar upp komplexa ämnen i binära ja / nej-beslut. De förenklar för mycket, men framför allt erbjuder de inte någon möjlighet att hitta en kompromiss. Medborgarnas beslut hotar då att förvärra den spaltning av våra europeiska samhällen som vi läng kunnat se tendenser av. De delar upp grupperingarna i ett ja- och ett nej-läger.

Deltagande metoder som LLU å andra sidan, för samman människor för en gemensam sak. De samlas i ordets verkliga mening kring en res publica, en offentlig fråga. Personer med mycket olika bakgrunder, expertis och politiska idéer samlas för att hitta lösningar på specifika problem. LLU-formatet implementerar alltså tanken på sammanhållningspolitiken på ett mycket direkt sätt. LLU sammanför lokalbefolkningen och stärker deras relationer – alltid med hänsyn till den europeiska dimensionen.

Tänk, vad som skulle kunna uppnås med de enorma summor som Europeiska unionen är inblandad i genom dess olika instrument för regional och strukturell finansiering! Vore det inte fördelaktigt, för alla inblandade, om lokalbefolkningen själv kunde bestämma vad som skulle bli av den gamla, avvecklade stationsbyggnaden? Om de tillsammans planerar ett multigenerationshus som en mötesplats? Om denna gemensamt skapade plats blir byns nya centrum? Tänk Er föreningar som, med stöd av europeiska fonder, initierar integrativa projekt för sin kommun! Tänk Er medborgare i ett samhälle som regelbundet samlas för gemensamma budgetmöten!

Allt detta är möjligt genom LLU-förordningen i den nya CPR. LLU-projekt kan finansieras med alla strukturella och regionala fonder som är underordnade CPR. Dessutom kan lokala samhällen dra nytta av det på ett speciellt sätt: Om LLU-metoden följs i ett projekt kan det finnas upp till 10 procent mer EU-finansiering än inom andra instrument. För kommuner och regioner (Anm: beslut fattas på nationell nivå i Sveriges fall) kommer det nu att finnas ännu färre ursäkter när det gäller frågan om medborgardeltagande – det är ofta helt enkelt den billigaste lösningen.

Forskning visar att medborgardeltagande främjar politiskt engagemang överlag och att människor hanterar de pengar som görs tillgängliga för dem noggrant och klokt. Jag är övertygad om att sådana format som LLU är, särskilt imponerande kan påvisa vad den ovärderliga fördelen med demokrati är. Demokratier lyssnar på människor. De ger dem frihet och kompetens att medskapa vårt samhälle. På detta sätt drar demokrati enorm nytta av mångfaldens kreativitet, den kreativa drivkraften och medborgarnas expertis. Med andra ord: vi har över 450 miljoner människor i Europa, som alla har något att erbjuda – låt dem göra det!

Översatt text från tyskan av Marion Eckardt.

Originalet hittas här:  https://www.euractiv.de/section/eu-innenpolitik/opinion/den-europaeischen-zusammenhalt-staerken-community-led-local-development/

Posted in Okategoriserade.